Parterapi

Vid relationsproblem kan det vara svårt att på egen hand bryta negativa mönster som tenderar att sprida sig till olika områden. Det kan då vara hjälpsamt med en oberoende part för att få till konstruktiva samtal för att få till önskad förändring. Terapin inleds med tre bedömningssamtal, ett gemensamt och därefter parterna var för sig. Bedömningsfasen avslutas med ett gemensamt återkopplingssamtal. Syftet är att paret tillsammans med terapeuten kartlägger och får förståelse för hur problemen ser ut. Därefter återger terapeuten bedömningen och den fortsatta behandlingen planeras. Behandlingslängden varierar men vanligtvis ses man varannan till var fjärde vecka under några månaders tid.

Behandlingen utgår från Integrative behaviour couples therapy (IBCT) som är en vetenskapligt utvärderad metod. Under terapin är fokus på acceptans för olikheter, att förändra negativa mönster och att bygga upp en långsiktigt hållbar interaktion. Det kan innebära träning i att lyssna aktivt, att ge uttryck för känslor, att tydligt formulera sina behov samt ge och ta emot både uppskattning och kritik. Problem­ och konfliktlösning ingår. Passar för alla par, oavsett civilstånd och sexuell läggning, samt vid andra interpersonella konflikter.

En parterapisession är 60 min och kostar 2000 kr. Betalas via faktura eller swish.

Återbud lämnas minst 24 timmar före inplanerat besök.